top of page

3 Routes

Petchaburi 

ปั่นเรียนรู้ ดูธรรมชาติ ศึกษาประวัติศาสตร์ จากคลองโคนถึงเมืองเพชร ​

Short Route

“แวะวัด เวียนวัง” ระยะทางราว 14 กิโลเมตร

 

- พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน)

พระราชวังสถาปัตยกรรมตะวันตกงามสะดุดตา ศิลปะแบบบาโร้ก และอาร์ตนูโว สร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะและประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี

 

- วัดมหาธาตุวรวิหาร

วัดเก่าแก่ท่ีสันนิษฐานว่าสร้างใน สมัยทวารวดี-สุโขทัย อายุราว 800-1,000 ปี เปรียบดั่งแลนด์มาร์กหน่ึงของเมืองเพชรบุรี ด้วยพระปรางค์ห้ายอด ซึ่งมองเห็นได้แต่ไกล

 

- วัดคงคารามวรวิหาร

วัดโบราณได้รับการสถาปนาในสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็นพระอารามหลวง แห่งแรกของเมืองเพชรบุรี ศิลปะงามเด่นของวัดคือ งานแกะสลักไม้ท่ีหน้าบัน มณฑปจัตุรมุข 

 

- วัดข่อย

พบความเป็นหนึ่งเดียวของวัดข่อยที่พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ ซึ่งเป็นพุทธสถานศิลป์ท่ีนำงานศิลปะขั้นสูงของช่างเมืองเพชร มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์พระธาตุ

 

- วัดพระพุทธไสยาสน์

โดดเด่นที่องค์พระไสยาสน์ (พระนอน) อายุประมาณ 400 ปี ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของพระนอนในประเทศไทย ความยาว 43 เมตร 

 

- อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) 

พระราชวังในฤดูร้อน สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งเด่นอยู่บนยอดเขาสูง 92 เมตร

 

 

 

 

Enlarge here

Long Route

“ตื่นตานาเกลือ ชื่นชมชายเลน”

ระยะทางราว 70 กิโลเมตร

 

- ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

ตื่นตากับรากไม้ พูพอนรูปลักษณ์แปลกตา และรื่นรมย์กับ การชมชีวิตในป่าชายเลน เช่น ลิงแสม ปูก้ามดาบ

 

- พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ ของชาวบ้านยี่สารมาจัดแสดงภายในศาลาการเปรียญหลังเก่า

 

- หมู่บ้านบางขุนไทร

แหล่งหอยแครงธรรมชาติที่ใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทย  อยากลอง ถีบกระดานหาหอย ติดต่อล่วงหน้าที่กลุ่มอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โทร. 03-248-1245

 

- สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 

 สนุกสนานกับการเรียนรู้เรื่องป่าชายเลน ได้ในพื้นท่ีจริง มีเส้นทางเดินป่าพร้อมป้ายข้อมูลเป็นระยะ

 

- โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ตามพระราชดำริ

ปั่นเที่ยวเรียนรู้ในพื้นท่ีดินนาเกลือ ริมทะเล ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

 

- กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง

มีบริการสปาเกลือให้ผ่อนคลาย โดยใช้ดอกเกลือ ไร้เหลี่ยมคมเป็นส่วนประกอบหลักของทรีตเมนต์

 

- โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการจัดการเรื่องขยะและน้ำเสีย ท่ีนี่ยังเป็นจุดดูนกท่ีดีที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศไทยด้วย

 

-  หาดแหลมหลวง

เป็นแหลมที่ยื่นลงไปในทะเล ระยะทาง 2 กิโลเมตร อีกชื่อว่า “ทรายเม็ดแรก” รวมถึงเป็นอีกจุดดูนกทะเลที่นักดูนกยืนยันว่าดีจริง

 

-  หาดเจ้าสำราญ

หาดเงียบสงบ มีร้านอาหารและที่พัก ให้เลือกมากมาย 

 

-  หาดปึกเตียน

จุดชมประติมากรรมในทะเลอย่าง รูปปั้นน้ันคือตัวละคร จากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี

 

- หาดชะอำ

มีอาหารการกิน และท่ีพักพร้อมพรั่งจึงเป็นปลายทางของคนรักทะเลเสมอมา

Suan Pueng

สวนผึ้ง.. ปั่นสบายหลายบุคลิก

Short Route

“ปั่นสบายๆ แวะถ่ายรูป”

ระยะทางราว 20 กิโลเมตร

 

- พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน)

พระราชวังสถาปัตยกรรมตะวันตกงามสะดุดตา ศิลปะแบบบาโร้ก และอาร์ตนูโว สร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะและประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี

 

- วัดมหาธาตุวรวิหาร

วัดเก่าแก่ท่ีสันนิษฐานว่าสร้างใน สมัยทวารวดี-สุโขทัย อายุราว 800-1,000 ปี เปรียบดั่งแลนด์มาร์กหน่ึงของเมืองเพชรบุรี ด้วยพระปรางค์ห้ายอด ซึ่งมองเห็นได้แต่ไกล

 

- วัดคงคารามวรวิหาร

วัดโบราณได้รับการสถาปนาในสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็นพระอารามหลวง แห่งแรกของเมืองเพชรบุรี ศิลปะงามเด่นของวัดคือ งานแกะสลักไม้ท่ีหน้าบัน มณฑปจัตุรมุข 

 

- วัดข่อย

พบความเป็นหนึ่งเดียวของวัดข่อยที่พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ ซึ่งเป็นพุทธสถานศิลป์ท่ีนำงานศิลปะขั้นสูงของช่างเมืองเพชร มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์พระธาตุ

 

- วัดพระพุทธไสยาสน์

โดดเด่นที่องค์พระไสยาสน์ (พระนอน) อายุประมาณ 400 ปี ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของพระนอนในประเทศไทย ความยาว 43 เมตร 

 

- อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) 

พระราชวังในฤดูร้อน สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งเด่นอยู่บนยอดเขาสูง 92 เมตร

 

 

 

 

Enlarge here

Long Route

“ตะลุยปั่น เลียบเทือกเขาตะนาวศรี”

ระยะทางราว 44.5 กิโลเมตร

 

- ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

ตื่นตากับรากไม้ พูพอนรูปลักษณ์แปลกตา และรื่นรมย์กับ การชมชีวิตในป่าชายเลน เช่น ลิงแสม ปูก้ามดาบ

 

- พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ ของชาวบ้านยี่สารมาจัดแสดงภายในศาลาการเปรียญหลังเก่า

 

- หมู่บ้านบางขุนไทร

แหล่งหอยแครงธรรมชาติที่ใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทย  อยากลอง ถีบกระดานหาหอย ติดต่อล่วงหน้าที่กลุ่มอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โทร. 03-248-1245

 

- สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 

 สนุกสนานกับการเรียนรู้เรื่องป่าชายเลน ได้ในพื้นท่ีจริง มีเส้นทางเดินป่าพร้อมป้ายข้อมูลเป็นระยะ

 

- โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ตามพระราชดำริ

ปั่นเที่ยวเรียนรู้ในพื้นท่ีดินนาเกลือ ริมทะเล ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

 

- กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง

มีบริการสปาเกลือให้ผ่อนคลาย โดยใช้ดอกเกลือ ไร้เหลี่ยมคมเป็นส่วนประกอบหลักของทรีตเมนต์

 

- โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการจัดการเรื่องขยะและน้ำเสีย ท่ีนี่ยังเป็นจุดดูนกท่ีดีที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศไทยด้วย

 

-  หาดแหลมหลวง

เป็นแหลมที่ยื่นลงไปในทะเล ระยะทาง 2 กิโลเมตร อีกชื่อว่า “ทรายเม็ดแรก” รวมถึงเป็นอีกจุดดูนกทะเลที่นักดูนกยืนยันว่าดีจริง

 

-  หาดเจ้าสำราญ

หาดเงียบสงบ มีร้านอาหารและที่พัก ให้เลือกมากมาย 

 

-  หาดปึกเตียน

จุดชมประติมากรรมในทะเลอย่าง รูปปั้นน้ันคือตัวละคร จากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี

 

- หาดชะอำ

มีอาหารการกิน และท่ีพักพร้อมพรั่งจึงเป็นปลายทางของคนรักทะเลเสมอมา

Amphawa

 ปั่นสนุกเมืองสามน้ำ... อัมพวา

Enlarge here

bottom of page