top of page

4 COFFEEHOUSES
IN THE OLD CITY OF VIENNA

วีน (Wien) หรือเวียนนา (Vienna) นครที่คลุ้งเคล้าไปด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรม ประเพณี เสียงดนตรี ทั้งหมดทั้งมวลนี้หล่อหลอมให้เวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย กลายเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ นอกเหนือจากศิลปะแขนงต่างๆ แล้ว ยังมีร้านกาแฟเก่าแก่เลื่องชื่อซุกซ่อนและคอยบอกเล่าเรื่องราวในอดีตผ่านเมนูกาแฟและขนมหวานให้ผู้คนในยุคปัจจุบันได้หวลนึกถึง

bottom of page