top of page

“แอร์พอร์ต เรลลิงก์” ร่วมกับ “ไทยเวียตเจ็ท” เปิดจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรลลิงก์

บนเครื่องบิน ครั้งแรก!

Story & Photo by กองบรรณาธิการ, ข่าวประชาสัมพันธ์

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท เปิดตัวร่วมมือทางธุรกิจ “Ticket is in the Air” จำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ บนเครื่องเปิดครั้งแรก โดยร่วมกันเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารที่ใช้บริการให้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยการจำหน่ายบัตรสมาร์ทพาสประเภทบุคคลทั่วไป (Adult Card) บนเครื่องบินของสายการบินไทยเวียตเจ็ท นอกจากนี้ยังมอบส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินของสายการบินไทยเวียตเจ็ทมูลค่า 10 เปอร์เซ็นต์ ให้แก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ที่เปิดบัตรสมาร์ทพาสใหม่ทุกประเภทที่ห้องจำหน่ายตั๋วทั้ง 8 สถานี ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 – 16 กันยายน 2560 นี้

bottom of page