top of page

ผึ้งชวนน้องเข้าครัว 
“ปรุงด้วยรัก เพิ่มทักษะการเรียนรู้”

ธิดารัตน์ ควรทรงธรรม กรรมการบริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ  โดยน้ำมันปาล์มตรา ‘ผึ้ง’ สานต่อโครงการ  ผึ้งชวนน้องเข้าครัว “ปรุงด้วยรัก เพิ่มทักษะการเรียนรู้”  เพื่อร่วมส่งเสริมคุณค่าด้าน โภชนาการที่ดี พร้อมเสริมสร้างทักษะในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะวัฒนธรรม ที่จะทำให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่ให้ทั้งความรู้ ความสนุก ความรัก และความภูมิใจที่ได้แสดงออกในโลกแห่งจินตนาการที่สดใส ณ สถาบัน Cake me up BKK

_MG_9151
bottom of page