top of page

FENDI couture Autumn/Winter 2022
ห่อหุ้มด้วยแสงมลังเมลือง อยู่ในบรรยากาศที่มีเสียงกล่อมเบา ๆ สัมผัสประสบการณ์การปรับเปลี่ยนประเพณีอันเจิดจ้าในจักรวาลแห่งประสาทสัมผัสของ Fendi Couture

07fendi-couture-aw-22-23-1-.jpg
09fendi-couture-aw-22-23-1-.jpg
10fendi-couture-aw-22-23-1-.jpg
12fendi-couture-aw-22-23-1-.jpg
29fendi-couture-aw-22-23-1-.jpg
30fendi-couture-aw-22-23-1-.jpg

SAVOIR-FAIRE

savoirfaire-hc-aw2022-4-5-4.jpg
savoirfaire-hc-aw2022-4-5-8.jpg
savoirfaire-hc-aw2022-day2-4-5-1 (1).jpg
savoirfaire-hc-aw2022-day2-4-5-3.jpg
savoirfaire-hc-aw2022-day2-4-5-2.jpg
savoirfaire-hc-aw2022-day2-4-5-7.jpg

Fendi Roma PalazzoRoma, Italy

Palazzo Fendi Largo Goldoni 420

00187, Roma, RM, Italy

06 3345 0896

เปิดบริการทุกวัน 10:30-19:30 น.

โปรดนัดหมาย 

bottom of page