คุณเกษสุดา ไรวากรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมเขียนคำมงคล โซ่ว ชีว