top of page

เครือข่ายอนาคตไทยขอนแก่น ขานรับ

นำร่องขับเคลื่อนโครงการ “อย่าให้ใครว่าไทย”

Advertising

           มูลนิธิมั่นพัฒนาในนามเครือข่ายอนาคตไทย โดย นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ เลขาธิการมูลนิธิมั่นพัฒนา และ นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “อย่าให้ใครว่าไทย” ในส่วนภูมิภาค ณ ที่ทำการเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

          จากความสำเร็จในการรณรงค์โครงการ “อย่าให้ใครว่าไทย” ในปี 2558 ที่ผ่านมา  มูลนิธิมั่นพัฒนาในนามเครือข่ายอนาคตไทยและภาคีเครือข่ายอนาคตไทยจังหวัดขอนแก่น ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “อย่าให้ใครว่าไทย” ในส่วนภูมิภาค ภายใต้ 4 แกนหลัก คือ อย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง อย่าให้ใครว่าไทยไร้สติ และอย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย เพื่อเข้าถึงประชาชนได้เกิดการเรียนรู้ ตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยจังหวัดขอนแก่นจะมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกในความเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดขอนแก่น และปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนลดความฟุ้งเฟ้อด้วยการรณรงค์ในประเด็น อย่าให้ใครว่าคนขอนแก่นฟุ้งเฟ้อ

          นอกจากนี้ภายหลังพิธีลงนาม ได้มีการจัดงานเสวนา  และร่วมทำ Workshop ในหัวข้อ “อย่าให้ใครว่าไทย ตอน คิดดี มีตังค์” ณ  Convention Hall โรงแรมเซนทารา จ.ขอนแก่น การเสวนาดังกล่าวจะสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อวิกฤต และกระตุ้นพลังบวกของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยจะมีการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยสร้างประเด็นคำถาม เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ ร่วมกับศิลปิน ดารา ในบรรยากาศสนุกสนาน โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤตฏ์ อมรชัยฤกษ์-นักแสดง และนายแบบ, นายท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร นักแสดง และนักธุรกิจเจ้าของร้าน Eco Shop Common, นายพิษณุ นิ่มสกุล (บอย AF), นายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล และนายมงคล สกุลเกียรติวัฒนา ตัวแทนจากมูลนิธิมั่นพัฒนา

 

         สำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายอนาคตไทย จะได้ทั้งเหตุและผลในการสร้างสมดุลชีวิตกลับไป ส่วนผลของการดำเนินงานที่ได้คือปฏิสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะมีหลักและความเข้าใจเดียวกันที่จะร่วมกันนำไปสู่การเรียนรู้ เกิดสติปัญญา แนวทางการปฏิบัติที่ดีไปในทางเดียวกัน และความสุขที่ยั่งยืนคือเป้าหมายสูงสุด จะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กรร่วมเป็นเครือข่ายอนาคตไทย และลงพื้นที่เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้รู้จริง ทำจริง ปฏิบัติจริง จนเป็นวิถีประจำวัน จนสามารถขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนสังคมไทยให้แข็งแรงยั่งยืนตลอดไป 

bottom of page